Dela med andra

Eftersortering - vägen till ökad återvinning?

Publicerad 2021-10-25


Om uppdragsgivaren
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av Heby och Enköping samt kommunerna i Västmanlands län. Förbundets uppdrag är att hantera avfall från ca 330 000 invånare och 16 000 företag, på ett miljöriktigt sätt. I detta ingår att hämta, behandla och avsätta avfall, strategisk planering samt utvecklad hantering. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ses som en resurs och ska återvinnas så långt det är möjligt.
Mälarenergi ägs av Västerås stad och levererar el, värme, vatten, energitjänster, kyla och snabba kommunikationslösningar till kunder i Mälardalen. Dessutom säljer de el till privat- och företagskunder i hela Sverige. För att möta framtidens utmaningar vill Mälarenergi vara delaktig i att utveckla nya infraservicelösningar för ett hållbart samhälle. Ett mål är att 2030 ska produktionen av el och fjärrvärme generera noll utsläpp av fossila växthusgaser och då krävs att det restavfall som genereras i samhället inte heller innehåller fossilt ursprung.


Beskrivning av examensarbetet
Undersökningar visar att hushållens restavfall innehåller minst två tredjedelar ca 60 % matavfall och förpackningsmaterial. Enligt statistiken är det samma siffror som för tio år sedan. Under dessa tio år har dock ett antal initiativ genomförts för att öka utsorteringen, men sammansättningen av hushållsavfallet är fortfarande densamma.
Restavfallet behandlas genom förbränning hos Mälarenergi och bidrar till produktionen av el och fjärrvärme. Ett antal omvärldsfaktorer gör att både Vafab Miljö och Mälarenergi AB har målsättningar att reducera mängden restavfall och öka utsorteringen av framförallt matavfall och plastförpackningar ur hushållens restavfall.
Återvinningssystemet är beroende av att människor har viljan att sortera ut förpackningar och matavfall och att de dessutom ska vilja öka nivån av sortering och återvinning. Kan det vara så att vi har nått den maximala nivån av vad som är möjligt att uppnå från det mänskliga samhället? Om så är fallet, vad ska vi göra när vi står inför högre mål och ambitioner när det gäller att minska klimatpåverkan och minska mängden hushållsavfall?
Ett sätt att minska förbränningen av plastförpackningar och matavfall skulle kunna vara att Mälarenergi och VafabMiljö bygger en sorteringsanläggning som sorterar ut dessa material före förbränning. Hur skulle det påverka vår verksamhet, befintligt avfalls- och energisystem, mängden utsläpp från behandling av avfall etc.?

Exempel på frågor att undersöka:
• Vad skulle en gemensam sorteringsanläggning innebära? Ska vi bygga en helt ny eller bygga ut den som Mälarenergi redan har analysera samhällsekonomiskt med tanke på att vi redan byggt en.
• Redovisa andra befintliga sorteringsanläggningars mål och ambition. Beskriva syfte och varför ägarna beslutat att investera i en sådan anläggning
• Beräkna utsläppsnivåer för behandlingen av avfall efter en sorteringsanläggning är byggd.
• Om vi antar att människan kan ha nått sitt max i utsortering av matavfall och förpackningar – är det möjligt att få människorna att prestera 50 % bättre? Vad kostar det i form av informationsinsatser, utbyggd infrastruktur etc. i jämförelse med att bygga en gemensam eftersorteringsanläggning?
• Om alla hushåll får bostadsnära/fastighetsnära insamling - hur många steg närmare målet kommer vi med det?
• Om det blir en maskinell utsortering av hushållsavfallet är det ändå viktigt att upprätthålla minst den nivå av utsortering vi har idag. Finns en risk att människorna förändrar sitt beteende och slutar sortera?
• Om det kommer krav på att sluta förbränna plast: Analysera vilka konsekvenser det får för Vafab Miljö, respektive Mälarenergi dvs. konsekvenser för de befintliga avfalls- och energisystemen i en lokal scenarioanalys för oss som är verksamma i Västmanland i end-of-life treatment av avfall.
Omvärldens krav och mål
Exempel som påverkar våra verksamheter:
• Öka utsorteringen av förpackningar: minska mängden restavfall som går till förbränning i enlighet med mål i avfallsplanen.
• Öka utsorteringen av matavfall till biogasproduktion.
• Öka utsorteringen av plast: krav från el- och fjärrvärmekunder om fossilfri energi.
• Skatt på förbränning av avfall.
• Mål om noll utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion 2030 Västerås stads klimatmål.
• EU:s avfallshierarki: producentansvar, förpackningar ska sorteras ut och återvinnas.
• Nationella/regionala/lokala CO2 mål.
• Nationella/regionala mål för att minska mängden restavfall.
• Nationella/regionala mål för att öka utsorteringen av matavfall – biogas.
• Nationella/regionala mål för öka återvinningen.


Utbildningsområden:
Krav: Uppdraget kan passa flera olika studieinriktningar, men antagligen är du naturvetare t.ex. civilingenjör, miljövetenskap och att exjobbet utförs på masternivå.
Meriterande: Om grundläggande företags ekonomiska/national ekonomiska kunskaper finns.Kontaktperson
Johanna Olsson
johanna.olsson@vafabmiljo.se
021-39 35 73
Box 140, 721 05 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
VafabMiljö och Mälarenergi AB

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2021-11-30

Genomförandeperiod
2022 VTBookmark and Share