Dela med andra

Sensorer och Internet of Things inom återvinning och avfallshantering

Publicerad 2021-10-25


Om uppdragsgivaren
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av Heby och Enköping samt kommunerna i Västmanlands län. Förbundets uppdrag är att hantera avfall från ca 330 000 invånare och 16 000 företag, på ett miljöriktigt sätt. I detta ingår att hämta, behandla och avsätta avfall, strategisk planering samt utvecklad hantering. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ses som en resurs och ska återvinnas så långt det är möjligt.

Beskrivning av examensarbetet
Förväntat slutresultat
• Förslag på hur sensorer som känner av fyllnadsgrad m m i avfallsbehållare av olika slag sopkärl, containrar skulle kunna bidra till att optimera insamling och transport av avfall. Vilka data som kan och bör samlas in för att kunna optimera logistikflöden.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Kartlägga vilka olika erfarenheter som finns i dagsläget inom avfallsbranschen i Sverige och i några andra länder vad gäller nyttjande av sensorer.
• Inventera vilka behov och önskemål som finns i insamlings- och transportverksamheten vad gäller tillgång till olika data över tid som kan nyttjas för eller bidra till en effektivare logistikhantering.
• Kartlägga och beskriva vilka hinder som kan finnas av olika karaktär för ett ökat nyttjande av sensorer. Tekniska, organisatoriska, etiska m m.

Underlag
Handledare och kontaktpersoner inom VafabMiljö.
Rapporter från Avfall Sverige om digitaliseringens möjligheter.
Externa kontakter med aktörer och företag som testat och som tillhandahåller sensorer och programvara.
Pågående försök och projekt i Växjö, Lund, Helsingborg.


Bakgrund
Inom återvinnings – och avfallsbranschen utförs dagligen ett mycket omfattande arbete med insamling och transport av avfall från hushåll och verksamheter. Det finns en stor mängd avfallsbehållare av olika slag och storlekar för olika slag avfall, placerade på olika platser över ett stort geografiskt område. Planering, genomförande och optimering av denna omfattande logistik-apparat är en stor utmaning. Det finns en betydande potential för optimering och effektivisering av detta transportarbete givet att mer precisa, omfattande och aktuella data skulle kunna finnas tillgängliga över insamlings-och transportbehoven. Aktuella data såväl som större datamängder som kan fångas och följas över längre tid skulle kunna ge bättre förutsättningar för styrning och planering.
Vissa erfarenheter från t ex Rotterdam i Nederländerna pekar på möjligheter att i det närmaste halvera såväl totala körsträckor som tidsåtgång för avfallsinsamling.

I dagsläget är digitaliseringsgraden och utnyttjandet av IoT på en begränsad nivå såväl inom VafabMiljö som generellt i branschen. Hos några bolag har försök inletts med sensorer i sopkärl och containrar för att genom uppgift om fyllnadsgrad kunna effektivisera insamling och transporter. Det som saknas är ett större, mer genomgripande, helhetsgrepp om hur data kan insamlas och nyttjas för att prognosticera, planera, styra och förändra verksamheten för att uppnå inte bara begränsade effektiviseringar av vissa interna logistikflöden utan i syfte att också på ett avsevärt bättre sätt kunna uppnå de övergripande hållbarhets-, miljö- och klimatmål som verksamheten har. Detta inbegriper då också möjligheten att nyttja data för kommunikation såväl externt mot kunder och allmänhet som internt för att skapa ökad insikt och förändra ageranden och arbetssätt.

Sökprofil

Studerande inom teknik och/eller industriell ekonomi med intresse för logistik och processoptimering.


Kontaktperson
Thomas Nylund
thomas.nylund@vafabmiljo.se
070-312 00 77
Box 140, 721 05 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
VafabMiljö

Ort
Västmanland

Sista ansökningdag
2021-11-30

Genomförandeperiod
2022 VTBookmark and Share